Om Forældreadvokaten

Forældreadvokaten indehaves af advokat Bolette Frøkjær-Jensen, der er født i 1975, cand. jur. fra Aarhus Universitet (2004) og advokat siden 2008. Hun er gift og mor – og har som selvstændig advokat specialiseret sig i sager, der involverer børn. Hendes bopæl er i Nordjylland, men Bolette Frøkjær-Jensen arbejder over hele landet.

Bolette Frøkjær-Jensen har et stærkt fokus på barnets tarv og bestræber sig på at se verden fra barnets perspektiv, når hun behandler familie- og børnesager.

Forældreadvokaten v/ adv. Bolette Frøkjær-Jensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, og advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forældreadvokaten er etableret på følgende adresse:

Wiffertsholmvej 8, Solbjerg
9574 Bælum

Advokaten kan kontaktes på telefonnummer +45 82 13 11 00 og mobilnummer +45 265 19 567 samt på e-mailadressen bfj@advokatbfj.dk.

CVR-nummer er: 34 38 70 36

Advokaten er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerding Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Forældreadvokaten, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Forældreadvokaten anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Forældreadvokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Forældreadvokaten og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinssegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Back to Top